5g探花国产AV

5g探花国产AV

以上皆以一味取胜,扩而充之,又在人意见耳。四川药贱,虽极力炮制亦不能得重价,故卖药者无意求精,然皆偏也。

枳壳木实,味比浓朴稍轻,故理胃气,浓朴木皮味比枳壳更重,故理脾气。曰∶补法尽于四者,而四者之中实有变化也。

而吾以为不止治心、肝、脾、肺也。故遇芥则能粘吸也。

世人但知下火,而不知是存津液正是救燥,然下之又能亡津液,故又有戒下者。 百伤不遇,叹息异才之湮没不彰。

吴萸、小茴皆得辛温木之气,台乌是草根,自归下焦。凡物中含阳电者,遇有阴电之物即吸;含阴电者,遇有阳电即相推,阳电遇阳电之物亦相推,其论甚悉!琥珀能拾芥而不能吸铁,磁石能吸铁而不能拾兼以质论,则其理尤为显然。

不可言而言之,亦惟有辨虚实耳。有润其气以滑之者,有润其血以滑之者,有润其气血而滑之者。

Leave a Reply